1. University of Virginia
 2. Arts & Sciences

Page not found

Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query Bad River Road.

Search results

 1. Little

  century. Thursday 11:00 a.m.- 2:00 p.m. by appointment MDST 3115: Breaking Bad: Once Upon a Time ...

  manager - 05/30/2018 - 09:22

 2. Contact

  Culbreth Road Charlottesville, VA 22903 Email Address heritage@virginia.edu Box Office 109 Culbreth Road ...

  artsci - 08/12/2016 - 09:11

 3. Tsien

  Voltaire and satire Eighteenth-Century Aesthetics Colonial Louisiana Books: The Bad Taste of Others: ... and the Temple of Bad Taste: A Study of La Pucelle d'Orléans (Voltaire Foundation, 2003) Articles ...

  artsci - 08/20/2015 - 16:37

 4. 卷 第 二 Chapter Two 九 歌 Jiu Ge 'Nine Songs'

    暾 將 出 兮 東 方 。 照 吾 檻 兮 扶 桑 。   撫 余 馬 兮 安 驅 。 夜 皎 皎 兮 既 明 。   駕 龍 輈 兮 乘 雷 。 載 雲 旗 兮 委 蛇 。   長 太 息 兮 將 上 。 心 低 佪 兮 顧 懷 。   羌 聲 色 兮 娛 人 。 觀 者 憺 兮 忘 歸 。   緪 瑟 兮 交 鼓 。 簫 鍾 兮 瑤 虡 。   鳴 箎 兮 吹 竽 。 思 靈 保 兮 賢 姱 。   翾 飛 兮 翠 曾 。 展 詩 兮 會 舜 。   應 律 兮 合 節 。 靈 之 來 兮 蔽 日 。   青 雲 衣 兮 白 霓 裳 。 舉 長 夭 兮 射 天 狼 。   操 余 弧 兮 反 淪 降 。 援 北 斗 兮 酌 桂 漿 。   撰 余 轡 兮 高 駝 翔 。 杳 冥 冥 兮 以 東 行 。     009 河 伯 He bo 'The River Earl' ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:36

 5. 卷 第 四 Chapter Four 九 章 Jiu Zhang 'Nine Piece'

    惜 誦 以 致 愍 兮 。 發 憤 以 杼 情 。   所 作 忠 而 言 之 兮 。 指 蒼 天 以 為 正 。   令 五 帝 以 析 中 兮 。 戒 六 神 與 向 服 。   俾 山 川 以 備 御 兮 。 命 咎 繇 使 聽 直 。   竭 忠 誠 以 事 君 兮 。 反 離 群 而 贅 疣 。   忘 儇 媚 以 背 眾 兮 。 待 明 君 其 知 之 。   言 與 行 其 可 跡 兮 。 情 與 貌 其 不 變 。   故 相 臣 莫 若 君 兮 。 所 以 證 之 不 遠 。   吾 誼 先 君 而 後 身 兮 。 羌 眾 人 之 所 仇 。   專 惟 君 而 無 他 兮 。 又 眾 兆 之 所 讎 。   壹 心 而 不 豫 兮 。 羌 不 可 保 也 。   疾 親 君 而 無 他 兮 。 有 招 禍 之 道 也 。   思 君 其 莫 我 忠 兮 。 忽 忘 身 之 賤 貧 。   事 君 而 不 貳 兮 。 迷 不 知 寵 之 門 。   忠 何 罪 以 遇 罰 兮 。 亦 非 余 心 之 所 志 。   行 不 群 以 巔 越 兮 。 又 眾 兆 之 所  。   紛 逢 尤 以 離 謗 兮 。 謇 不 可 釋 。   情 沈 而 不 達 兮 。 又 蔽 而 莫 之 白 。   心 郁 邑 余  傺 兮 。 又 莫 察 余 之 中 情 。   固 煩 言 不 可 結 詒 兮 。 願 陳 志 而 無 路 。   退 靜 默 而 莫 余 知 兮 。 進 號 呼 又 莫 吾 聞 。   申  傺 之 煩 惑 兮 。 中 悶 瞀 之   。   昔 余 夢 登 天 兮 魂 。 中 道 而 無 杭 。   吾 使 厲 神 佔 之 兮 。 日 有 志 極 而 無 旁 。   終 危 獨 以 離 異 兮 。 曰 君 可 思 而 不 可 恃 。   故 眾 口 其 鑠 金 兮 。 初 若 是 而 逢 殆 。   懲 于 羹 者 而 吹 齏 兮 。 何 不 變 此 志 也 。   欲 釋 階 而 登 天 兮 。 猶 有 曩 之 態 也 。   眾 駭 遽 以 離 心 兮 。 又 何 以 為 此 伴 也 。   同 極 而 異 路 兮 。 又 何 以 為 此 援 也 。   晉 申 生 之 孝 子 兮 。 父 信 讒 而 不 好 。   行  直 而 不 豫 兮 。 鯀 功 用 而 不 就 。   吾 聞 作 忠 以 造 怨 兮 。 忽 謂 之 過 言 。   九 折 臂 而 成 醫 兮 。 吾 至 今 而 知 其 信 然 。    戈 機 而 在 上 兮 。  羅 張 而 在 下 。   設 張 闢 以 娛 君 兮 。 願 側 身 而 無 所 。   欲  徊 以 干 傺 兮 。 恐 重 患 而 離 尤 。   欲 高 飛 而 遠 集 兮 。 君 罔 謂 汝 何 之 。   欲 橫 奔 而 失 路 兮 。 堅 志 而 不 忍 。   背 膺  以 交 痛 兮 。 心 郁 結 而 紆 軫 。    木 蘭 以 矯 蕙 兮 。 鑿 申 椒 以 為 糧 。   播 江 離 與 滋 菊 兮 。 願 春 日 以 為 糗 芳 。   恐 情 質 之 不 信 兮 。 故 重 著 以 自 明 。   矯 茲 媚 以 私 處 兮 。 願 曾 思 而 遠 身 。      015 涉 江 She jiang  'Crossing the River ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 6. "Pigs for Dance Songs":

  of the Arapesh Roads 2006 ...

  manager - 08/10/2015 - 14:36

 7. Language Shift in an ‘Importing Culture’:

  of the Arapesh Roads. In Peter K. Austin and Julia Sallabank, eds 2014 ...

  manager - 08/10/2015 - 15:18

 8. Elzey

  BOX 400745 395 McCormick Road Wilsdorf Hall, Room 118 ...

  Carey Hill - 10/09/2015 - 16:16

 9. Nancy Noyce

  1st year Echols all took road trips to the women’s colleges." Nancy Noyes, 1975 ...

  artsci - 03/14/2018 - 09:58

 10. Cavalier Marching Band Open Rehearsal

  Rehearsal at Carr's Hill Field on the corner of Emmett and Ivy Roads. Bring a picnic and watch the UVA ... to the public, weather permitting. Wahoowa! Parking is available at Culbreth Road Parking Garage,  the Emmet ...

  Anonymous (not verified) - 10/10/2017 - 14:25

Pages