1. University of Virginia
 2. Arts & Sciences

Page not found

Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query cdc3z gay.

Search results

 1. 卷 第 四 Chapter Four 九 章 Jiu Zhang 'Nine Piece'

  卷 第 四 Chapter Four 九 章 Jiu Zhang   'Nine Piece'   九 章 者 。 屈 原 之 作 也 。 屈 原 放 于 江 南 之 野 。 思 君 念 國 。 懮 心 罔 極  。 故 復 作 九 章 。 章 者 。 著 也 。 明 也 。 言 已 所 陳 忠 信 之 道 。 甚 著 明 也 。  卒 不 見 納 。 委 命 自 沉 。 委 命 自 沉 。 楚 人 惜 而 哀 之 。 世 論 其 詞 。 以 相 傳  焉 。      014 惜 誦 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 2. 卷 第 五 Chapter 5 遠 遊 Yuan You 'Far-off Journey'

  卷 第 五 Chapter 5     遠 遊 Yuan You   'Far-off Journey'   遠 遊 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 屈 原 履 方 直 之 行 。 不 容 於 世 。 上 為 讒 佞  所 譖 毀 。 下 為 俗 人 所 困 極 。 章 皇 山 澤 。 無 所 告 訴 。 乃 深 惟 元 一 。 修 執  恬 漠 。 思 欲 濟 世 。 則 意 中 憤 然 。 文 采 鋪 發 。 逐 敘 妙 思 。 託 配 仙 人 。 與  俱 遊 戲 。 周 歷 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 3. 卷 第 六 Chapter 6 卜 居 Bu Ju 'Divination'

  卷 第 六 Chapter 6     卜 居 Bu Ju   'Divination'   卜 居 者 。 屈 原 之 作 也 。 屈 原 體 忠 貞 之 性 。 而 見 嫉 妒 。 念 讒 佞 之 臣  。 承 君 順 非 。 而 蒙 富 貴 。 已 執 忠 直 。 而 身 放 棄 。 心 迷 意 惑 。 不 知 所 為  。 乃 往 至 太 卜 之 家 。 稽 問 神 明 。 決 之 蓍 龜 。 卜 已 居 世 。 何 所 宜 行 。 冀  聞 異 策 。 以 定 嫌 疑 。 故 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 4. 卷 第 七 Chapter 7 漁 父 Yu Fu 'The Fisherman'

  卷 第 七 Chapter 7     漁 父 Yu Fu   'The Fisherman'   漁 夫 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 屈 原 放 逐 。 在 江 湘 之 閒 。 憂 愁 歎 吟 。 儀  容 變 易 。 而 漁 父 避 世 隱 身 。 釣 魚 江 濱 。 欣 然 自 樂 。 時 遇 屈 原 川 澤 之 域  。 怪 而 問 之 。 逐 相 應 答 。 楚 人 思 念 屈 原 。 因 敘 其 辭 以 相 傳 焉 。     025   漁 父   屈 原 既 放 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:38

 5. 卷 第 八 Chapter 8 九 辯 Jiu Bian 'Nine Changes'

  卷 第 八 Chapter 8     九 辯 Jiu Bian   'Nine Changes'   宋 玉 Song Yu   九 辯 者 。 楚 大 夫 宋 玉 之 所 作 也 。 辯 者 。 變 也 。 謂 敶 道 德 以 變 說 君  也 。 九 者 。 陽 之 數 。 道 之 綱 紀 也 。 故 天 有 九 星 以 正 機 衡 。 地 有 九 州 以  成 萬 邦 。 人 有 九 竅 以 通 精 明 。 屈 原 懷 忠 貞 之 性 。 而 被 讒 邪 。 傷 君 闇 蔽  ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:39

 6. 卷 第 九 Chapter 9 招 魂 Zhao Hun 'Summons of the Soul'

  卷 第 九 Chapter 9     招 魂 Zhao Hun   'Summons of the Soul'   宋 玉 Song Yu   招 魂 者 。 宋 玉 之 所 作 也 。 招 者 。 召 也 。 以 手 曰 招 。 以 言 曰 召 。 魂  者 。 身 之 精 也 。 宋 玉 憐 哀 屈 原 。 忠 而 斥 棄 。 愁 懣 山 澤 。 魂 魂 放 佚 。 厥  命 將 落 。 故 作 招 魂 。 欲 以 復 其 精 神 。 延 其 年 壽 。 外 陳 四 方 之 惡 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:40

 7. 卷 第 十 Chapter 10 大 招 Da Zhao 'The Great Summons'

  卷 第 十 Chapter 10     大 招 Da Zhao   'The Great Summons'   屈 原 Qu Yuan   大 招 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 或 曰 景 差 。 疑 不 能 明 也 。 屈 原 放 流 九 年  。 憂 思 煩 亂 。 精 神 越 散 。 與 形 離 別 。 恐 命 將 終 。 所 行 不 逐 。 故 憤 然 大  招 其 魂 。 盛 稱 楚 國 之 樂 。 崇 懷 襄 之 德 。 以 比 三 王 。 能 任 用 賢 。 公 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:40

 8. 卷 第 十 一 Chapter 11 惜 誓 Xi Shi 'Sorrow for Troth Betrayed'

  卷 第 十 一 Chapter 11 惜 誓 Xi Shi   'Sorrow for Troth Betrayed'   賈 誼 Jia Yi   惜 誓 者 。 不 知 誰 所 作 他 也 。 或 曰 賈 誼 。 疑 不 能 明 也 。 惜 者 。 哀 也  。 誓 者 。 信 也 。 約 也 。 言 哀 惜 懷 王 。 與 己 信 約 而 復 背 之 也 。 古 者 君 臣  將 共 為 治 。 必 以 信 誓 相 約 。 然 後 言 乃 從 。 而 身 以 親 也 。 蓋 剌 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:40

 9. 卷 第 十 二 Chapter 12 招 隱 士 Zhao Yin Shi 'Summons for a Recluse'

  卷 第 十 二 Chapter 12     招 隱 士 Zhao Yin Shi   'Summons for a Recluse'   淮 南 小 山 Huai Nan Xiao Shan   招 隱 士 者 。 淮 南 小 山 之 作 也 。 昔 淮 南 王 安 。 博 雅 好 古 。 招 懷 天 下  俊 偉 之 士 。 自 八 公 之 徒 。 咸 慕 其 德 而 歸 其 仁 。 各 竭 才 智 。 著 作 篇 章 。  分 造 辭 賦 。 以 類 相 從 。 故 或 稱 小 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:41

 10. 卷 第 十 三 Chapter 13 七 諫 Qi Jian 'Seven Remonstrances'

  卷 第 十 三 Chapter 13   七 諫 Qi Jian   'Seven Remonstrances'   東 方 朔 Dong-fang Shuo   七 諫 者 。 東 方 朔 之 所 作 也 。 諫 者 。 正 也 。 謂 陳 法 度 以 諫 正 君 也 。  古 者 人 臣 三 諫 不 從 。 退 而 待 放 。 屈 原 與 楚 同 姓 。 無 相 去 之 義 。 故 加 為  七 諫 。 慇 懃 之 意 。 忠 厚 之 節 也 。 或 曰 七 諫 者 。 法 天 子 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:41

Pages