1. University of Virginia
 2. Arts & Sciences

Page not found

Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query cdc3z gay.

Search results

 1. 卷 第 八 Chapter 8 九 辯 Jiu Bian 'Nine Changes'

  卷 第 八 Chapter 8     九 辯 Jiu Bian   'Nine Changes'   宋 玉 Song Yu   九 辯 者 。 楚 大 夫 宋 玉 之 所 作 也 。 辯 者 。 變 也 。 謂 敶 道 德 以 變 說 君  也 。 九 者 。 陽 之 數 。 道 之 綱 紀 也 。 故 天 有 九 星 以 正 機 衡 。 地 有 九 州 以  成 萬 邦 。 人 有 九 竅 以 通 精 明 。 屈 原 懷 忠 貞 之 性 。 而 被 讒 邪 。 傷 君 闇 蔽  ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:39

 2. 卷 第 九 Chapter 9 招 魂 Zhao Hun 'Summons of the Soul'

  卷 第 九 Chapter 9     招 魂 Zhao Hun   'Summons of the Soul'   宋 玉 Song Yu   招 魂 者 。 宋 玉 之 所 作 也 。 招 者 。 召 也 。 以 手 曰 招 。 以 言 曰 召 。 魂  者 。 身 之 精 也 。 宋 玉 憐 哀 屈 原 。 忠 而 斥 棄 。 愁 懣 山 澤 。 魂 魂 放 佚 。 厥  命 將 落 。 故 作 招 魂 。 欲 以 復 其 精 神 。 延 其 年 壽 。 外 陳 四 方 之 惡 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:40

 3. 卷 第 十 Chapter 10 大 招 Da Zhao 'The Great Summons'

  卷 第 十 Chapter 10     大 招 Da Zhao   'The Great Summons'   屈 原 Qu Yuan   大 招 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 或 曰 景 差 。 疑 不 能 明 也 。 屈 原 放 流 九 年  。 憂 思 煩 亂 。 精 神 越 散 。 與 形 離 別 。 恐 命 將 終 。 所 行 不 逐 。 故 憤 然 大  招 其 魂 。 盛 稱 楚 國 之 樂 。 崇 懷 襄 之 德 。 以 比 三 王 。 能 任 用 賢 。 公 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:40

 4. 卷 第 十 一 Chapter 11 惜 誓 Xi Shi 'Sorrow for Troth Betrayed'

  卷 第 十 一 Chapter 11 惜 誓 Xi Shi   'Sorrow for Troth Betrayed'   賈 誼 Jia Yi   惜 誓 者 。 不 知 誰 所 作 他 也 。 或 曰 賈 誼 。 疑 不 能 明 也 。 惜 者 。 哀 也  。 誓 者 。 信 也 。 約 也 。 言 哀 惜 懷 王 。 與 己 信 約 而 復 背 之 也 。 古 者 君 臣  將 共 為 治 。 必 以 信 誓 相 約 。 然 後 言 乃 從 。 而 身 以 親 也 。 蓋 剌 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:40

 5. 卷 第 十 二 Chapter 12 招 隱 士 Zhao Yin Shi 'Summons for a Recluse'

  卷 第 十 二 Chapter 12     招 隱 士 Zhao Yin Shi   'Summons for a Recluse'   淮 南 小 山 Huai Nan Xiao Shan   招 隱 士 者 。 淮 南 小 山 之 作 也 。 昔 淮 南 王 安 。 博 雅 好 古 。 招 懷 天 下  俊 偉 之 士 。 自 八 公 之 徒 。 咸 慕 其 德 而 歸 其 仁 。 各 竭 才 智 。 著 作 篇 章 。  分 造 辭 賦 。 以 類 相 從 。 故 或 稱 小 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:41

 6. 卷 第 十 三 Chapter 13 七 諫 Qi Jian 'Seven Remonstrances'

  卷 第 十 三 Chapter 13   七 諫 Qi Jian   'Seven Remonstrances'   東 方 朔 Dong-fang Shuo   七 諫 者 。 東 方 朔 之 所 作 也 。 諫 者 。 正 也 。 謂 陳 法 度 以 諫 正 君 也 。  古 者 人 臣 三 諫 不 從 。 退 而 待 放 。 屈 原 與 楚 同 姓 。 無 相 去 之 義 。 故 加 為  七 諫 。 慇 懃 之 意 。 忠 厚 之 節 也 。 或 曰 七 諫 者 。 法 天 子 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:41

 7. 卷 第 十 四 Chapter 14 哀 時 命 Ai Shi Ming 'Alas That My Lot Was Not Cast'

  卷 第 十 四 Chapter 14     哀 時 命 Ai Shi Ming   'Alas That My Lot Was Not Cast'   嚴 忌 Yan Ji   哀 時 命 者 。 嚴 夫 子 之 所 作 也 。 夫 子 名 忌 。 與 司 馬 相 如 俱 好 辭 賦 。  客 遊 於 梁 。 梁 孝 王 甚 奇 重 之 。 忌 哀 屈 原 受 性 忠 貞 。 不 遭 明 君 而 遇 暗 世  。 斐 然 作 辭 。 歎 而 述 之 。 故 曰 哀 時 命 也 。   ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:41

 8. 卷 第 十 五 Chapter 15 九 懷 Jiu Huai 'Nine Regrets'

  卷 第 十 五 Chapter 15     九 懷 Jiu Huai   'Nine Regrets'   王 褒 Wang Bao   九 懷 者 。 諫 議 大 夫 王 褒 之 所 作 也 。 懷 者 思 也 。 言 屈 原 雖 見 放 逐 。  猶 思 念 其 君 。 憂 國 傾 危 。 而 不 能 忘 也 。 褒 讀 屈 原 之 文 。 嘉 其 溫 雅 。 藻  采 敷 衍 。 執 握 金 玉 。 委 之 污 瀆 。 遭 世 溷 濁 。 莫 之 能 識 。 追 而 愍 之 。 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:42

 9. 卷 第 十 六 Chapter 16 九 嘆 Jiu Tan 'Nine Laments'

  卷 第 十 六 Chapter 16     九 嘆 Jiu Tan   'Nine Laments'   劉 向 Liu Xiang   九 歎 者 。 護 左 都 水 使 者 光 祿 大 夫 劉 向 之 所 作 也 。 向 以 博 古 敏 達 。  典 校 經 書 。 辯 章 舊 文 。 追 念 屈 原 忠 信 之 節 。 故 作 九 歎 。 歎 者 。 傷 也 。  息 也 。 言 屈 原 放 在 山 澤 。 猶 傷 念 君 歎 息 無 已 。 所 謂 讚 賢 以 輔 志 。 騁 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:42

 10. 卷 第 十 七 Chapter 17 九 思 Jiu Si 'Nine Longings'

  卷 第 十 七 Chapter 17     九 思 Jiu Si   'Nine Longings'   王 逸 Wang Yi   九 思 者 。 王 逸 之 所 作 也 。 逸 。 南 陽 人 。 博 雅 多 覽 。 讀 楚 辭 而 傷 愍  屈 原 。 故 為 之 作 解 。 又 以 自 屈 原 終 沒 之 後 。 忠 臣 介 士 。 遊 覽 學 者 。 讀  離 騷 九 章 之 文 。 莫 不 愴 然 心 為 悲 感 。 高 其 節 行 。 妙 其 麗 雅 。 至 劉 向 王 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:42

Pages