1. University of Virginia
 2. Arts & Sciences

Page not found

Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query River Inside River.

Search results

 1. Quasem

  of the Brahmaputra-Jamuna river system in the borderlands of Kurigram district. Saad Pre-Fieldwork sq5nw@virginia.edu sq5nw ...

  manager - 08/08/2016 - 11:36

 2. 卷 第 十 三 Chapter 13 七 諫 Qi Jian 'Seven Remonstrances'

    平 生 於 國 兮 。 長 於 原 野 。   言 語 訥 譅 兮 。 又 無 疆 輔 。   淺 智 褊 能 兮 。 聞 見 又 寡 。   數 言 便 事 兮 。 見 怨 門 下 。   王 不 察 其 長 利 兮 。 卒 見 棄 乎 原 野 。   伏 念 思 過 兮 。 無 可 改 者 。   群 眾 成 朋 兮 。 上 浸 以 惑 。   巧 佞 在 前 兮 。 賢 者 滅 息 。   堯 舜 聖 已 沒 兮 。 孰 為 忠 直 。   高 山 崔 巍 兮 。 水 流 湯 湯 。   死 日 將 至 兮 。 與 麋 鹿 同 坑 。   塊 兮 鞠 。 當 道 宿 。   舉 世 皆 然 兮 。 余 將 誰 告 。   斥 逐 鴻 鵠 兮 。 近 習 鴟 梟 。   斬 伐 橘 柚 兮 。 列 樹 苦 桃 。   便 娟 之 脩 竹 兮 。 寄 生 乎 江 潭 。   上 葳 蕤 而 防 露 兮 。 下 泠 泠 而 來 風 。   孰 知 其 不 合 兮 。 若 竹 柏 之 異 心 。   往 者 不 可 及 兮 。 來 者 不 可 待 。   悠 悠 蒼 天 兮 。 莫 我 振 理 。   竊 怨 君 之 不 寤 兮 。 吾 獨 死 而 後 已 。      032 沉 江 Chen Jiang  'Drowning in the River ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:41

 3. Youth Orchestras of Central Virginia Spring Flute & Clarinet Concert

  in the music." Steve Kemper had the River in mind, not the Moldau, but the Rivanna, or as he called his ... composition, “River Anna”. Steve was considering “…the interactions between Virginia's Monocan Indians ... and the colonial world of Thomas Jefferson set against the backdrop of the timeless nature of the river itself. ...

  Anonymous (not verified) - 10/10/2017 - 14:25

 4. Common Rush

  to be a grass. A further test would reveal that grasses are hollow on the inside—that is, the center ... of ponds, slow streams or rivers, or other bodies of water. However, it is relatively tolerant of dry ...

  Carey Carothers - 03/04/2016 - 09:56

 5. American Bullfrog

  rivers. The males are very territorial and aggressively guard their domains of up to 25 meters ... At some point during the breeding season, the mating female will deposit as many as 20,000 eggs inside ...

  Carey Carothers - 03/04/2016 - 11:54

 6. 卷 第 二 Chapter Two 九 歌 Jiu Ge 'Nine Songs'

    暾 將 出 兮 東 方 。 照 吾 檻 兮 扶 桑 。   撫 余 馬 兮 安 驅 。 夜 皎 皎 兮 既 明 。   駕 龍 輈 兮 乘 雷 。 載 雲 旗 兮 委 蛇 。   長 太 息 兮 將 上 。 心 低 佪 兮 顧 懷 。   羌 聲 色 兮 娛 人 。 觀 者 憺 兮 忘 歸 。   緪 瑟 兮 交 鼓 。 簫 鍾 兮 瑤 虡 。   鳴 箎 兮 吹 竽 。 思 靈 保 兮 賢 姱 。   翾 飛 兮 翠 曾 。 展 詩 兮 會 舜 。   應 律 兮 合 節 。 靈 之 來 兮 蔽 日 。   青 雲 衣 兮 白 霓 裳 。 舉 長 夭 兮 射 天 狼 。   操 余 弧 兮 反 淪 降 。 援 北 斗 兮 酌 桂 漿 。   撰 余 轡 兮 高 駝 翔 。 杳 冥 冥 兮 以 東 行 。     009 河 伯 He bo 'The River Earl' ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:36

 7. 卷 第 四 Chapter Four 九 章 Jiu Zhang 'Nine Piece'

    惜 誦 以 致 愍 兮 。 發 憤 以 杼 情 。   所 作 忠 而 言 之 兮 。 指 蒼 天 以 為 正 。   令 五 帝 以 析 中 兮 。 戒 六 神 與 向 服 。   俾 山 川 以 備 御 兮 。 命 咎 繇 使 聽 直 。   竭 忠 誠 以 事 君 兮 。 反 離 群 而 贅 疣 。   忘 儇 媚 以 背 眾 兮 。 待 明 君 其 知 之 。   言 與 行 其 可 跡 兮 。 情 與 貌 其 不 變 。   故 相 臣 莫 若 君 兮 。 所 以 證 之 不 遠 。   吾 誼 先 君 而 後 身 兮 。 羌 眾 人 之 所 仇 。   專 惟 君 而 無 他 兮 。 又 眾 兆 之 所 讎 。   壹 心 而 不 豫 兮 。 羌 不 可 保 也 。   疾 親 君 而 無 他 兮 。 有 招 禍 之 道 也 。   思 君 其 莫 我 忠 兮 。 忽 忘 身 之 賤 貧 。   事 君 而 不 貳 兮 。 迷 不 知 寵 之 門 。   忠 何 罪 以 遇 罰 兮 。 亦 非 余 心 之 所 志 。   行 不 群 以 巔 越 兮 。 又 眾 兆 之 所  。   紛 逢 尤 以 離 謗 兮 。 謇 不 可 釋 。   情 沈 而 不 達 兮 。 又 蔽 而 莫 之 白 。   心 郁 邑 余  傺 兮 。 又 莫 察 余 之 中 情 。   固 煩 言 不 可 結 詒 兮 。 願 陳 志 而 無 路 。   退 靜 默 而 莫 余 知 兮 。 進 號 呼 又 莫 吾 聞 。   申  傺 之 煩 惑 兮 。 中 悶 瞀 之   。   昔 余 夢 登 天 兮 魂 。 中 道 而 無 杭 。   吾 使 厲 神 佔 之 兮 。 日 有 志 極 而 無 旁 。   終 危 獨 以 離 異 兮 。 曰 君 可 思 而 不 可 恃 。   故 眾 口 其 鑠 金 兮 。 初 若 是 而 逢 殆 。   懲 于 羹 者 而 吹 齏 兮 。 何 不 變 此 志 也 。   欲 釋 階 而 登 天 兮 。 猶 有 曩 之 態 也 。   眾 駭 遽 以 離 心 兮 。 又 何 以 為 此 伴 也 。   同 極 而 異 路 兮 。 又 何 以 為 此 援 也 。   晉 申 生 之 孝 子 兮 。 父 信 讒 而 不 好 。   行  直 而 不 豫 兮 。 鯀 功 用 而 不 就 。   吾 聞 作 忠 以 造 怨 兮 。 忽 謂 之 過 言 。   九 折 臂 而 成 醫 兮 。 吾 至 今 而 知 其 信 然 。    戈 機 而 在 上 兮 。  羅 張 而 在 下 。   設 張 闢 以 娛 君 兮 。 願 側 身 而 無 所 。   欲  徊 以 干 傺 兮 。 恐 重 患 而 離 尤 。   欲 高 飛 而 遠 集 兮 。 君 罔 謂 汝 何 之 。   欲 橫 奔 而 失 路 兮 。 堅 志 而 不 忍 。   背 膺  以 交 痛 兮 。 心 郁 結 而 紆 軫 。    木 蘭 以 矯 蕙 兮 。 鑿 申 椒 以 為 糧 。   播 江 離 與 滋 菊 兮 。 願 春 日 以 為 糗 芳 。   恐 情 質 之 不 信 兮 。 故 重 著 以 自 明 。   矯 茲 媚 以 私 處 兮 。 願 曾 思 而 遠 身 。      015 涉 江 She jiang  'Crossing the River ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 8. Yellow Buckeye

  known to put large quantities of buckeye seeds into the water of rivers or lakes, for the purpose ... have long been carried as good-luck charms. The Yellow Buckeye thrives in the rich soil on river ... Alabama and west along the Ohio River Valley to Illinois. This buckeye fruit, not yet ripe, was found ...

  Carey Carothers - 03/04/2016 - 09:48

 9. Meeeeeet Robbie Flanagan!

  called Chrome River. All I have to say about that is that Chrome River is a cruel mistress. How did you ... related activity? I love to kayak. Back home in Boston, I go kayaking on the Charles River whenever I can. ...

  Judy McPeak - 07/14/2017 - 16:54

 10. Rolando

  thesis I plan to work with the Mastanahua People from the Purus River in the Peruvian-Brazilian border. ...

  manager - 06/08/2016 - 09:25

Pages